Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je Jan Täubel, nar. 8. října 1975, bytem Kundratka 1926/14, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo emailem na jantaubel@hotmail.com.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje pro účely podpisu petice zveřejněné na www.peticezaveterany.cz (dále jen petice).

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů. Jedná se o: jméno, příjmení a bydliště.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem jejich zahrnutí do petice a následně k předání této petice příslušným státním orgánům.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel zpracování, tj. sběr podpisů pod petici a její předání příslušným orgánům. Správce nebude osobní údaje zpracovávat déle než po dobu 3 let. Tím není dotčeno právo subjektu údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: jantaubel@hotmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce, poskytovatelé a správci IT systémů a dále příslušné státní orgány, kterým je petice předávána.

Prokazování totožnosti subjektů údajů

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:

  1. a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. c) právo požadovat omezení zpracování;
  4. d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. e) právo požadovat přenesení údajů;
  6. f) právo na přístup k osobním údajům;
  7. g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  9. i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku?

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci na emailovou adresu: jantaubel@hotmail.com. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v elektronické formě, jsou ukládány v rámci interního systému a jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům pracujícím s těmito osobními údaji prostřednictvím zařízení zabezpečených přihlašovacím jménem a heslem. Správce používá profesionální antivirovou ochranu a firewall, jež pravidelně aktualizuje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány v písemné formě, jsou uloženy v zabezpečených prostorách správce, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Všechna přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

Přestože správce zabezpečuje osobní údaje pomocí vhodných technických a organizačních opatření, není objektivně možné zcela zaručit jejich bezpečnost. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že činí vše proto, aby osobní údaje byly v bezpečí, a pravidelně kontroluje, zda nedošlo k porušení jejich zabezpečení.

Cookies

Správce za účelem zajištění funkčnosti webových stránek:

  • peticezaveterany.cz,

využívá tzv. cookies, které jsou ukládány na zařízení subjektů údajů. Tyto cookies slouží zejména pro zajištění funkčnosti webových stránek a analýzu návštěvnosti pomocí Google Analytics (cookies soubory: _ga, _gid a _gat).

Správce na svých webových stránkách používá tzv. dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou uloženy v zařízení jen do ukončení programu internetového prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat zařízení subjektů údajů v případě opakované návštěvy webových stránek.

Vydavatel/ Název cookie

Typ

Trvanlivost

Popis

php
(PHPSESSID)

Nezbytné pro funkčnost stránky

Dočasné

Slouží k zajištění lepší funkčnosti stránky (zapamatování si zvoleného nastavení apod.)

cookieconsent_status a webfont

Nezbytné pro funkčnost stránky

Dočasné

Slouží k zajištění lepší funkčnosti stránky (zapamatování si zvoleného nastavení apod.)

Google Analytics
(_ga,_gid a _gat)

Analytické

Trvalé

(2 roky po uložení/obnovení)

Používá se pro rozlišení jednotlivých uživatelů za účelem analýzy návštěvnosti. Cookie se obnovuje po každém zaslání dat do Google Analytics (třetí strana se sídlem v Irsku a USA).

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může subjekt údajů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace může subjekt údajů použít nápovědu svého prohlížeče.

Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz. Případně má možnost požádat o soudní ochranu u příslušného soudu.

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1.2.2020.